A részvétel feltételei

1. Általános tájékoztató

A XXXII. OTDK Központi Felhívásának célja, hogy az intézményi TDT-elnökök és a hallgatók számára tájékoztatást adjon a nevezéssel kapcsolatos legfontosabb információkról. Jelen dokumentum a legfontosabb adminisztratív feladatokat tartalmazza. A felhívás mellett a TDT-elnökök és a hallgatók az OTDT honlapján is nyomon tudják követni a XXXII. OTDK-val kapcsolatos legfrissebb eseményeket.

Az OTDT Titkárságának elérhetőségei:

Honlap: www.otdk.hu
E-mail: otdt.titkarsag@ofi.hu
Telefon: +36 (1) 235-7253
Postai cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság 1143 Budapest Szobránc u. 4-6.

2. Részvételi feltételek

A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a Központi Felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek.

A XXXII. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a XXXI. OTDK nevezési időszakát követő és a XXXII. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi /művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi konferencia) idején osztatlan, BA/BSc vagy MA/MSc képzésben vettek részt [1], és megfelelnek a Központi Felhívásban és a megpályázott szekció felhívásába foglalt valamennyi követelménynek. A XXXII. OTDK-ra nevezhetnek továbbá azok a középiskolások, akik megfelelnek a feltételeknek. 

2.1. Tartalmi feltételek

A képzési idő alatt, önképzési céllal [2] végzett diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amelyet a szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórumon (a továbbiakban intézményi konferencián) az abszolutóriumot megelőzően [3] a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak), és ott a zsűri javasolta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatását.

A XXXII. OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője/készítői az intézményi konferencián jogosultságot szerzett(szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

3. Az intézményi TDK-konferenciák dokumentációja

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák, az OTDK, a Pro Scientia Aranyérem pályázatok, valamint a Mestertanár Aranyérem felterjesztések adatainak kezelésére online rendszert működtet (elérhető az OTDT honlapjáról).

Az intézményi TDK-konferenciák dokumentumait legkésőbb az intézményi konferenciát követő két héten belül kell az intézményi/kari TDT-elnöknek, -titkárnak, -felelősnek (a továbbiakban: TDT-elnök) megküldeni az OTDT Titkárságának az alábbiakban ismertetett módon:

Az elektronikus Excel/XML formátumú, adatokkal hiánytalanul kitöltött jegyzőkönyv feltöltése az OTDT online rendszerébe. A jegyzőkönyvet kötött formátumban kell feltölteni, aminek mintája az OTDT honlapján, valamint az online rendszerben érhető el. Ugyanitt található a jegyzőkönyv használatával kapcsolatos útmutató is.

A kitöltött és a zsűritagok által aláírt jegyzőkönyveket szkennelve e-mail-ben vagy hagyományos postai úton kell megküldeni az OTDT Titkárságának.

A papíralapú dokumentáció beérkezését követően az OTDT Titkársága összeveti azt az OTDT online rendszerébe feltöltött adatokkal, és tartalmi azonosság esetén jóváhagyja a jegyzőkönyvet. Ha a papíralapú és az elektronikus jegyzőkönyv között eltérés van, az OTDT Titkársága hiánypótlást kér az érintett TDT-elnöktől, és annak beérkezését követően – ha az egyértelműen tartalmazza a kért információkat és adatokat – jóváhagyja a jegyzőkönyvet.

4. A hallgatók feladatai a XXXII. OTDK-n történő részvétellel kapcsolatban 

Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének OTDT Titkárság által történt befogadását követően a hallgatók a jegyzőkönyvben megadott e-mail címükre kapnak tájékoztatást arról, hogy az intézményi TDK-konferencián a pályamunkájuk javaslatot kapott a XXXII. OTDK-ra történő bemutatásra (a 2012-2013. évi tanév II. félévében jogosultságot szerző hallgatóknak a XXXII. OTDK Központi Felhívásának megjelenése után küldi ki az online rendszer a leveleket). Az e-mail megküldésének napját követően a hallgatóknak 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy az intézményi TDK-konferencián bemutatott és ott a XXXII. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban az OTDT online rendszerébe feltöltsék, valamint kiválasszák azt a szekciót, amelybe a későbbiekben nevezni szeretnének a dolgozattal. Azok a hallgatók, akik a XXXII. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

A pályamunkák szekciók szerinti formai és tartalmi követelményeit a Központi Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. Felhívjuk a TDT-elnökök figyelmét, hogy az intézményi TDK-konferenciákat az OTDK szekciói előírásainak figyelembe vételével szervezzék meg, és a pályaművekkel szemben támasztott formai követelményeket is a szekciók iránymutatásának megfelelően adják meg, illetve az értékelés is a szekciók szempontjai alapján történjen.

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:
  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.
 2. A hallgatók számára megadott nevezési határidőig (a nevezési időszak 2014. szeptember 15-én kezdődik):
  A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza.
  Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
 3. A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően:Az intézményi TDT-elnök részére átadandó: A pályamunka és a nevezésekhez kapcsolódó dokumentáció a szekció által kért formában, a szekció felhívásában meghatározott módon (amennyiben a szekció kér dolgozatot, úgy a rendező intézmény számára megküldendő pályamunkákra vonatkozó kritériumokat a szekciók felhívásai tartalmazzák).

 

4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók nevezése

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a XXXII. OTDK-ra benevezhető.

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXII. OTDK-ra):

 • osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek részt és
 • abszolutóriumot szereztek (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató),

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a két lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) A végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

VAGY

B) A benyújtott TDK-dolgozat a szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú, és azt az intézményi TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként.

Amennyiben az abszolutóriumot szerző hallgató az A) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell egy (1) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott, a témavezetővel közösen aláírt nyilatkozat;
 • az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata;
 • a B) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

4.3. Abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

Azoknak a hallgatóknak, akik a nevezés félévében:

 • osztatlan, MA vagy MSc képzésben vesznek részt,
 • kapnak jogosultságot pályamunkájukkal az intézményi TDK-konferencián a XXXII. OTDK-ra,
 • várhatóan megszerzik az abszolutóriumukat (a továbbiakban abszolutóriumot szerző hallgató),

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a két lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) A végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

VAGY

B) A benyújtott dolgozat a szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú, és azt az intézményi TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként.

Amennyiben az abszolutóriumot szerző hallgató az A) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell egy (1) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, és a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell ezeket megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott, a témavezetővel közösen aláírt nyilatkozat;
 • a B) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

A XXXII. OTDK nevezési határidői a hallgatók számára (a szekciók felhívásai tartalmazzák a rendező intézmények által az alábbi lehetőségek közül kiválasztott konkrét időpontot):

2014. december 3. (szerda)
2015. január 7. (szerda)
2015. február 25. (szerda, Orvos-és Egészségtudományi Szekció)

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a XXXII. OTDK-hoz kapcsolódóan 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 3. pontban fentebb részletezett módon.

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék szekciónként két példányban történő nyomtatása és aláírása.
Az aláírt összesítő jegyzék(ek) postai úton való megküldése, szekciónként egy-egy példány az OTDT Titkárság részére, és  egy példány az adott szekciót rendező intézmény részére.
A hallgatók által beadott pályamunkák (művészeti alkotások) megküldése a szekciót rendező intézményeknek a felhívásukban rögzített példányban és formában (amennyiben kérik).
Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése az OTDT Titkárság részére a 4.2 és a 4.3. pontokban leírtaknak megfelelően.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidők (postabélyegző dátuma, a szekciók felhívásai tartalmazzák a rendező intézmények által az alábbi lehetőségek közül kiválasztott konkrét időpontot):

2014. december 8. (hétfő)
2015. január 12. (hétfő)
2015. március 2. (hétfő, Orvos- és Egészségtudományi Szekció)

 A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

6. A nevezések befogadása

 A XXXII. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérést a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei az OTDT online rendszerében követhetik nyomon.

A konferencia nevezési díjának összege 5.000.- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézmény számára kell megküldeni. A konferencia szekciói részvételi díjat is kérhetnek, amely a rendező intézmény számításai alapján, az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A nevezési és részvételi díjak kifizetése elsődlegesen a XXXII. OTDK-ra a pályamunkát benevező intézmény kötelessége.

A nevezés elfogadását követően a hallgatónak a szekciók által közzétett módon szükséges előadásukat eljuttatniuk a rendező intézményhez.

[1] A XXXII. OTDK-ra a 2012-2013. tanév II. félévében, a 2013-2014. tanév I. és II. félévében, valamint a 2014-2015. tanév I. és II. félévében lehet jogosultságot szerezni intézményi konferencián.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA, MSc képzésben részt vevők esetében az eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

[3] Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.